Serwis Opieki Nad Zwierzętami

Profesjonalna opieka nad Twoim ulubieńcem

Serwis petsitter.pl służy do kontaktowania osób poszukujących opiekuna dla swojego pupila z osobami szukającymi możliwości dodatkowej pracy.

wyszukaj opiekuna dla swojego pupila

LOGOWANIEZapomniałem hasła

aktualności

RODO

Szanowni Państwo, 

 

Z związku z faktem, że w dniu 25.05.2018 zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO) pragniemy przypomnieć, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie (w związku z utworzeniem konta użytkownika) oraz zapewnić, że są w niej bezpieczne. Poniżej zebraliśmy dla Państwa wszystkie niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa. 

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie musicie Państwo wykonywać w związku z nim żadnych działań. W razie gdyby jednak pojawiły się u Państwa jakieś pytania lub wątpliwości w związku z powyższym tematem zachęcamy do kontaktu - jesteśmy do dyspozycji.

więcej »
Wspieramy akcję

 'Tymczasowy dom to pomoc na całe życie'

Serwis PETSITTER.PL przekazuje cały dochód z opłat abonamentowych,  wspierając akcję „Tymczasowy dom to pomoc na całe życie” którą prowadzi Fundacja Pomocy Zwierzętom Bezdomnym "Szara Przystań".

więcej »

kontakt

Serwis Petsitter.pl

Telefon:
+48 607 427 171

E-mail.:
petsitter@coape.pl

Dane firmy:
COAPE Polska Andrzej Kinteh-Kłosiński
ul. Królewska 65a/1, 30-081 Kraków

Adres korespondencyjny:
COAPE Polska
Borówna 77, 32-724 Lipnica Murowana, Polska

Aktualności

Konkurs Fotograficzny!

  

Konkurs fotograficzny

„Spacer po szczęście”

 

Dziękujemy za przesłane zdjęcia. Wszystkie z nich są piękne, musieliśmy jednak wybrać tylko 10 z nich...

 

 

Katarzyna Ćwiklińska
Emilia Duszyńska
Anna Halicka
Ewa Kiryk
Patrycja Klimczak
Paulina Kuźmińska
Alicja Marijnissen
Małgorzata Michalak
Iwona Murawska
Sylwia Piotrowska

 

Dla autorów najlepszych prac nagrody książkowe!

Sponsorem nagród jest  "Prószyński i S-ka",  wydawca książki Lucy Dillon "Spacer po szczęście". Serwis Petsiter.pl jest patronem medialnym tej książki.

Książka „Spacer po szczęście” to piękna opowieść o tym, jak dzięki przyjaźni i miłości do psów można znowu jasno spojrzeć w przyszłość. Nawet po stracie kogoś bliskiego... 

Prześlij zdjęcia ze spaceru z psem do 10 stycznia 2012 pod adres petsitter@coape.pl (maksymalnie 3 zdjęcia, każde ze zdjęć nie może przekraczać wielkości 1MB) z krótkim opisem do każdego ze zdjęć. Rozstrzygnięcie konkursu 15 stycznia 2012.

 Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU "Spacer po szczęście"

§ 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU.

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Spacer po szczęście”  zwanego dalej „Konkursem”

jest COAPE Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Dożynkowej 51, właściciel serwisu PETSITTER.pl, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Współorganizatorem Konkursu oraz Fundatorem nagród jest Wydawnictwo „Prószyński i S-ka”, zwane dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie serwisu internetowego PETSITTER.pl, prowadzonej

przez Organizatora pod adresem URL: www.petsitter.pl, zwanego dalej „Serwisem

Petsitter”  w okresie od 25 listopada 2011 do 10 stycznia 2012, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność

do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w

Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz

członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu PETSITTER.pl

5. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez uczestnika, który wziął udział w Konkursie

za pośrednictwem Serwisu PETSITTER.pl, jest podanie w emailu zgłoszeniowym, danych

kontaktowych w tym danych adresowych w zakresie niezbędnym do przesłania nagrody.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu

w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także

prawa do żądania realizacji nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu PETSITTER.pl należy w terminie od

25 listopada 2011 od godziny 14:00 do 10 stycznia 2012 do godziny 23:59:

Przesłać pod adres petsitter@coape.pl pracę konkursową tj.

fotografię własnego autorstwa przedstawiającą temat konkursowy wskazany na stronie

konkursowej w Serwisie PETSITTER.pl. Praca konkursowa powinna zostać opatrzona opisem słownym nie przekraczającym 1000 znaków bez spacji.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu 3 prace konkursowe.

3. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu, w sposób określony w niniejszym

paragrafie, Uczestnik oświadcza, że przesłana przez niego praca konkursowa oraz wypowiedź

nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do

wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej

oraz wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na ich publikację na stronach

Serwisu PETSITTER.pl

4. Poprzez nadesłanie pracy konkursowej oraz wypowiedzi do Konkursu w sposób określony

w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza,  że wyraża zgodę na publikowanie

pracy konkursowej oraz wypowiedzi na stronach Serwisu PETSITTER.pl w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy

spełniają warunki wymienione w Regulaminie.

2. Spośród prac konkursowych nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających

warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 10 najciekawszych prac konkursowych, których autorom zostanie przyznana nagroda w postaci książki Lucy Dillon „Spacer po szczęście”.

3. W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatora.

4. Organizator do dnia 15 stycznia 2012 r. opublikuje na stronie Serwisu listę zwycięzców

oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość pod adres

email wskazany przez uczestnika w mailu zgłoszeniowym.

5. Z chwilą wydania nagrody każdy z uczestników przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworu tj. fotografii wykonanej przeze siebie na potrzeby niniejszego Konkursu, przeniesienie praw, o których mowa powyżej nastąpi zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego i nie jest ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym, przeniesienie praw, o których mowa powyżej rozciąga się na wszystkie pola eksploatacji:

- utrwalenia fotografii, zwielokrotnienia egzemplarzy fotografii dowolną techniką - w

szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką

cyfrową,

- wprowadzania egzemplarzy fotografii do obrotu,

- rozpowszechnianie fotografii na łamach dowolnego  serwisu internetowego oraz tytułu

wydawanego przez COAPE Polska,

- publikowanie fotografii, jej publiczne wykonanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie,

wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy

mógł mieć do nich dostęp w: miejscu i w czasie przez siebie wybranym - telewizji, w sieci

internet, w tym także w celu promocji, reklamy Fundatora oraz jego kontrahentów.

4. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora, pod adres

pocztowy wskazany przez uczestnika w mailu zgłoszeniowym, w

terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników  Konkursu.

5. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez

możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

6. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach danej edycji Konkursu tylko jedną nagrodę

przewidzianą niniejszym Regulaminem.

7. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w

 Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od

wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda

pozostaje do dyspozycji Organizatora.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem

lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez

nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, pod który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie

przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych

służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia

Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz w

celach marketingowych Organizatora, pod warunkiem wyrażenia przez Uczestników zgody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst

jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest

Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także

publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w

Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego.